Cesta Horská - Račianka

V skratke

 • obojsmerná cesta cez vinice a výstavba projektu Dolný Slanec sú súčasťou jedného stavebného konania; pokiaľ sa nebude realizovať cesta, projekt nie je možné postaviť
 • rýchlosť bude obmedzená na 40 km/h dopravným značením a "retardérmi"
 • popri ceste povedie chodník, ale nie cyklochodník
 • o rozmiestnení autobusových zastávok sa bude diskutovať; je možné, že nebudú žiadne
 • oddelenie detského ihriska pri Malých Krasňanoch od cesty bude projektované v ďalších fázach
 • jednosmerná cesta, ktorá mala vzniknúť rozšírením existujúcej poľnej cesty, sa nebude realizovať
Nesúhlasíte s cestou cez vinohrady a výstavbou projektu? Podporte petíciu svojim elektronickým podpisom tu!

Ďalšie informácie

Stanoviská k námietkam účastníkov konania k stavbe "Obytný súbor Dolný Slanec"

Námietka č. 1) Navrhovaná spojnica Horská - Malokrasňanská je vedená v území viníc, kde je možné budovať iba zariadenia a vedenia pre obsluhu viníc. Navrhovaná komunikácia výrazne presahuje túto funkciu

Vyjadrenie primátora:
 • Kounikácia nie je zakreslená v územnom pláne Bratislavy, pretože sa doňho nezakreslujú komunikácie triedy C2, do ktorej má byť táto cesta zaradená
 • Obytný súbor sa nachádza v rozvojovom území, kde v zmysle Územného plánu Bratislavy sa navrhuje nová výstavba, pričom sa jedná o zásadnú zmenu funkčného využitia. 
 • Pre zaistenie týchto potrieb musí byť zaistená efektívna dostupnosť územia sieťou účelových koumunikácií
 • Dopravná vybavenosť pre obsluhu viníc (aj to len určitej časti územia) sa nespochybňuje
Vyjadrenie navrhovateľa
 • Hlavné mesto SR Bratislava vydalo záväzné stanovisko, ktoré obsahovalo všetky stavebné objekty - teda aj dopravné
 • Zo súhlasného záväzného stanoviska nevyplýva nesúlad investičného zámeru s platnou územno-plánovacou dokumentáciou


Námietka č. 2) V navrhovanej časti kounikácie (časť Horská) nie je zapracovaný cyklochodník

Vyjadrenie primátora:
 • Záväzým dokumentom pre mesto je Územný plán Bratisavy, v ktorom cyklochodník R33 nie je uvádzaný
 • Investor navrhuje cyklotrasu od už vybudovaného úseku od Račianskej, cez územie sídliska "Malé Krasňany", pokračovaním po existujúcej asfaltovej komunikácii smerom k "Obytnému súboru Dolný Slanec"
Vyjadrenie navrhovateľa:
 • S cyklochodníkom popri spojnici Malokrasňanská - Horská sa neuvažuje, pretože tie sú navrhnuté inými trasami v dostatočnej miere

Námietka č. 3) Žiadame o úpravu danej komunikácie tak, aby bolo znemožnené po nej jazdiť vysokou rýchlosťou

Vyjadrenie primátora:
 • Cesty tejto triedy sú projektované na návrhovú rýchlosť 40 km/h
 • Vodiči sú povinní dodržiavať Zákon o cestnej premávke
 • Úpravy týkajúce sa upokojovania dopravy je možné uskutočniť následne pri DSP (?)

Vyjadrenie navrhovateľa:
 • V ďalšom stupni plánovania bude zapracovaný návrh vytvorenia umelých nerovností - retardérov, nie umelých kruhových oblúkov so stredovou zeleňou


Námietka č. 4) Požadujeme vyjadrenie DPB, a.s., akým spôsobom navrhuje zabezpečiť dopravnú obslužnosť daného územia

Vyjadrenie primátora:
 • Poloha nových zastávok bude navrhnutá podľa polohy jestvujúcich zastávok
 • Pešia dostupnosť k autobusovým zastávkam od obytného súboru Dolný Slanec je cca 350m, k električkovým zastávkam je to cca 700 m, čo možno považovať za prijateľné riešenie.


Námietka č. 5) Navrhujeme prepojiť obytné súbory "Malé Krasňany" a "Dolný Slanec" predĺžením autobusovej linky č. 51

Vyjadrenie primátora:
 • Podmienkou predĺženia linky je existencia vhodných dopravných plôch na zriadenie zastávok MHD
 • Momentálne je predčasné hovoriť o konkrétnom linkovaní dopravy


Námietka č. 6) Cesta výrazne negatívne ovplyvní utlmenú komunikáciu "Malokrasňanská" a zníži kvalitu bývania v obytnom súbore "Dolný Slanec"

Vyjadrenie navrhovateľa
 • Nebolo preukázané nadlimitné ovplyvňovanie bytových objektov a tvrdenia nie sú podložené expertným hodnotením


Námietka č. 7) Požadujeme "zreálnenie" počtu parkovacích miest

Vyjadrenie navrhovateľa
 • "počet parkovacích miest sa nenavrhuje podľa dojmov laickej verejnosti". Výpočet bol vykonaný podľa právnych predpisov


Námietka č. 8) Požadujeme informáciu, ako bude oddelené detské ihrisko od novovzniknutej križovatky

Vyjadrenie navrhovateľa
 • Návrh komunikácie je zrejmý z výkresovej časti projektu
 • V ďalšom stupni bude spodrobnená a predložená na opätovné pripomienkovanie dotknutými osobami


Námietka č. 9) Požadujeme informáciu, ako bude riešené dopravné značenie prednosti v jazde

Vyjadrenie navrhovateľa
 • Návrh bude rozpracovaný v ďalšom stupni projektu a predložený na schválenie príslušným orgánom a dotknutým osobám v stavebnom konaní


Námietka č. 10) Žiadame o zamedzenie vstupu motorovým vozidlám nad 3.5t a to aj počas výstavby a úpravu stavebných hodín na 8:00 - 18:00

Vyjadrenie navrhovateľa
 • Návrh bude rozpracovaný v ďalšom stupni projektu a predložený na schválenie príslušným orgánom a dotknutým osobám
 • Stavebné hodiny sa budú riadiť platným stavebným zákonom

Bonus - Vyjadrenie navrhovateľa k vyhláseniu jedného z účastníkov konania


Komentáre